AKTUALITY A POZVÁNKY

Starší aktuality a pozvánky naleznete v příloze.

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost v rámci MAP II Písecko

se koná

15.11.2018 od 17 hod.

v Kavárně Až Na Půdu, Jungmannova 24/11, Písek 

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost v rámci MAP II Písecko

se koná

22.11.2018 od 13 hod.

v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko Velké náměstí 1 (2. patro)

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

Pracovní skupina mateřských škol v rámci MAP II Písecko

se koná

21.11.2018 od 10 hod. a od 15 hod.

v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko Velké náměstí 1 (2. patro)

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

Pracovní skupina základních škol v rámci MAP II Písecko

se sejde

12.12.2018.

Bližší informace budou zveřejněny začátkem prosince 2018.

Informace k činnosti pracovních skupin MAP II

Níže uvedené aktivity vycházejí ze závazného dokumentu MŠMT – Postupy MAP II a z popisu aktivit dle žádosti o finanční podporu projektu MAP II na Písecku. Činnost a výstupy pracovních skupin jsou povinnými podaktivitami projektu.

Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity:

Aktivita  1 – Řízení projektu

Aktivita  2 – Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita  3 – Evaluace a monitoring MAP

Aktivita  4 – Implementace

 

Činnost pracovních skupin je součástí klíčové aktivity 2 – Rozvoj a aktualizace MAP.

Podaktivita 2.3 – Pracovní skupina pro financování

Bude vytvořena pracovní skupina pro financování, která bude mít cca 5 členů. Pracovní skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Bude identifikovat finanční zdroje a navrhovat, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do akčních plánů. Dle potřeby se bude zabývat i dalšími tématy (prioritizace investičních záměrů, nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů). Dle možností a aktuální potřeby se pracovní skupina bude zabývat podporou škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu (právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU), aby se snížila administrativní zátěž vedení škol. Pracovní skupina bude připravovat podklady pro rozhodování řídícího výboru, pro její činnost bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování Řídícímu výboru (ŘV MAP). Činnost pracovní skupiny bude koordinovat její vedoucí. Bude organizovat setkávání, ve spolupráci s dalšími členy Realizačního týmu (RT MAP) bude připravovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracovávat výstupy atd. Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy.

Podaktivita 2.4 – Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Budou sestaveny dvě pracovní skupiny pro rozvoj základních gramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka. Obsahem jejich práce bude především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 2.8 – Místní akční plánování. Jedna pracovní skupina bude zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, druhá na podporu matematické gramotnosti. Součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou gramotností a rozvojem potenciálu každého žáka.  Pracovní skupiny budou spolupracovat s PS pro financování a budou reflektovat výstupy dalších, jinak tematicky zaměřených PS. Budou se zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, případně ze škol, které jsou zapojeny do realizace systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Dále je práce této pracovní skupiny zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách  a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka.

Každá skupina bude mít cca 5 členů. Ti budou vybráni z diskusních skupin MAP I a budou doplněni o další odborníky na dané oblasti (ČG /MG). Každá pracovní skupina bude mít vedoucího člena, který bude organizovat činnost skupiny a ve spolupráci s dalšími členy RT MAP bude zajišťovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracování výstupů atd. Vedoucí pracovních skupin budou komunikovat se členy RT Implementace (propojenost plánování/realizace aktivit akčního plánu). V každé pracovní skupině bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. Jako konzultanti budou na jednání pracovních skupin přizváni odborníci na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Každá pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy.

Podaktivita 2.5 – Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Bude vytvořena pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. Její činnost bude zaměřena zejména na vzájemné vzdělávání, na přenos zkušeností a informací, na odborně vedenou diskuzi o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 – Místní akční plánování.  Vytvoří popis stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit spolupráce a aktivit škol, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Bude posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Do činnosti této PS lze také zařadit iniciování a podporu spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. 

Skupina bude mít cca 6 členů. Ti budou vybráni z diskusních skupin MAP I, které byly sestaveny z ředitelů ZŠ, ředitelek MŠ, zástupců obcí (zřizovatelé škol) a zástupců organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Dále bude skupina doplněna o pracovníka poradenského zařízení, (případně další odborníky) a zástupce rodičů. Cílem bude zapojit i zástupce dalších institucí a organizací ze vzdělávacího, sociálního a zdravotního systému (organizací neformálního vzdělávání, poskytovatele sociálních s doprovodných služeb,  OSPOD atd).

Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy. Činnost  skupiny bude koordinovat její vedoucí. Bude organizovat setkávání, ve spolupráci s dalšími členy RT MAP bude připravovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracovávat výstupy atd.

Podaktivita 2.6 – Pracovní skupiny pro další témata

V rámci MAP II Písecko se jedná o PS základní školy a PS mateřské školy. Činnost těchto pracovních skupin naváže na činnost diskusních skupin z MAP I. Cílem je udržet a dále rozvinout partnerství mezi školami, zajistit přenos informací a vytvořit platformu pro předávání příkladů dobré praxe. Skupiny se budou aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 – Místní akční plánování.  Zaměří se zejména na řešení témat, které nebudou projednávány v PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a v PS pro rozvoj matematické gramotnosti (tzn. na doporučená, volitelná a doplněná opatření dle Strategického rámce MAP SO ORP Písek). Při jejich činnosti bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání. Skupiny se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory. Budou spolupracovat s PS pro financování. Skupiny  se zapojí do monitoringu plnění aktivit prvního akčního plánu (vztahujícím se k  opatřením, která budou řešit) a budou připravovat návrhy aktivit do aktualizovaných plánů. Činnost pracovních skupin bude také provázána s podaktivitou 2.7 Podpora škol v plánování (výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe).

Aktuality a pozvánky

První setkání Pracovní skupiny Mateřské školy a Pracovní skupiny Základní školy proběhla 19.9.2018 v rámci setkání škol v lázních Vráž.

POZVÁNKA  NA  SETKÁNÍ K PŘÍPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

DNE 14.11.2018  OD 13:00:00 HOD.

VE VELKÉ ZASEDANÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU PÍSEK,

BUDOVCOVA ULICE 207/6 (v přízemí)

Předpokládaní účastníci: zástupce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a Svazku obcí regionu Písecko (SORP), zástupce spolku NADĚJE, zástupci za zřizovatele škol, zástupci OSPOD, zástupce PPP, SPC, SVP, zástupce za Agenturu pro sociální začleňování, zástupci základních a mateřských škol a výchovní poradci

Tímto Vás zveme na setkání zástupců z oblasti vzdělávání a sociálních věcí. Cílem tohoto setkání je diskuse o problematice rovné příležitosti ve vzdělávání a ustavení pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Toto téma je součástí klíčových aktivit projektu MAP II Písecko.

Program:

1) Zahájení

2)  Představení jednotlivých účastníků setkání

3) Představení MAP – Rovné příležitosti ve vzdělávání

4)  Diskuze o současném stavu a potřebách v projednávané oblasti

5) Ustanovení pracovní skupiny – Rovné příležitosti ve vzdělávání

6) Plánování dalších aktivit

Z organizačních důvodů svoji účast potvrďte do pátku 2.11.2018 na adresu mladkova@sorp.cz  a pozvánku prosím poskytněte i dalším případným zájemcům o účast na tomto setkání. Místo konání bude upřesněno dle počtu účastníků.

Zve Vás Svazek obcí regionu Písecko a NADĚJE

 

OSLOVENÍ K ÚČASTI NA SETKÁNÍ K SESTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ V RÁMCI MAP II PÍSECKO

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání k sestavení pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP II Písecko, které se uskuteční dne 7. listopadu od 9 hod. v zasedací místnosti SORP.

Vytvoření pracovní skupiny pro financování je jednou z povinných aktivit projektu MAP II Písecko. Pracovní skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území  a na aktualizaci dokumentace MAP. Bude se zejména zabývat vyhledáváním a identifikací finančních zdrojů na realizaci záměrů škol a dalších účastníků MAP na Písecku. Pracovní skupina bude připravovat podklady pro rozhodování řídícího výboru. Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy.

Cílem setkání je představení plánovaných aktivit projektu MAP II, diskuse k činnosti pracovní skupiny pro financování a sestavení jejích členů. Pokud máte ve svém okolí někoho (zástupce obcí, škol, projektového manažera apod.) se zájmem o zapojení do této skupiny, prosím o předání této pozvánky.

Svoji účast na setkání prosím potvrďte do pátku 2.11.2018 na kontakt: mladkova@sorp.cz. Případné dotazy zodpoví vedoucí PS pro financování MgA. Petr Kukla na adrese kukla@regioprojekt.cz, nebo manažerka projektu MAP II Písecko Ing. Taťána Mládková na tel: 775039600.

S přáním příjemného dne,

Ing. Taťána Mládková

Manažerka projektu MAP II Písecko

MgA. Petr Kukla, koordinátor projektu

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL NA PÍSECKU

DNE 19. 9. 2018 OD 8:00 HOD. V SALONKU LÁZNÍ VRÁŽ

  1. INFORMAČNÍ ČÁST
  2. 8:00 – Prezence
  3. 8:30 – Úvodní slovo
  4. 8:40 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II – zahájení, informace  o plánovaných aktivitách
  5. 9:00 – Národní institut pro další vzdělávání – informace k podpoře škol
  6. 9:15 – Asociace pro sociální začleňování – informace k aktivitám na Písecku
  7. 9:30 – Centrum NADĚJE Písek – informace k aktivitám pro mateřské školy a projektům v Písku

 9:45 – 10:15 – Coffee break

  1. VZDĚLÁVACÍ ČÁST
  2. 10:15 – 13:15 Mgr. Pavel Zeman – novinky z legislativy pro základní a mateřské školy

13:30 – 14:15 – Oběd (zdravotní diety hlaste předem)

  1. 14:30 – 16:00 SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN A ANALYTIKŮ ŠKOL – informace pro analytiky škol, rozdělení do pracovních skupin, úvodní setkání některých pracovních skupin

Svou účast a počet zúčastněných potvrďte do 13.9.2018 na adresu soldatova@sorp.cz

Dále prosíme, kdo tak ještě neučinil, o nahlášení jména analytika za vaši školu (RED IZO), spolu s telefonním a mailovým kontaktem.

Zve Vás Svazek obcí regionu Písecko