MAP II Písecko

Další spolupráce ve vzdělávání na Písecku

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II“

 Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590

Základní informace o MAP II Písecko     

 Stručný obsah

Projekt navazuje na Místní akční plán rozvoje vzdělávání realizovaný v letech 2016 – 2017. Jeho cílem je udržet a dále rozvíjet a prohlubovat zahájenou spolupráci a komunikaci účastníků MAP na Písecku a podporovat tak systémové zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. V tomto partnerství byl vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) Písecka pro řešení místně specifických problémů, který bude nadále v pracovních skupinách a dle výstupů z jednotlivých akcí a aktivit aktualizován a doplňován. Zároveň bude sledována a hodnocena jeho realizace. V rámci MAP II Písecko budou probíhat také aktivity spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí. Do těchto aktivit se zapojí jak vedení škol se svými pedagogy, tak děti, žáci, jejich rodiče i široká veřejnost.

Období realizace

1.9. 2018 – 31. 8. 2022

 Organizační zajištění

Realizátor projektu: Svazek obcí regionu Písecko.

Finančně podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 Hlavní aktivity projektu

  • Řízení projektu
  • Evaluace a monitoring projektu
  • Rozvoj a aktualizace MAP – aktualizace a doplňování vlastního strategického dokumentu, cílů, opatření a cest k naplnění jednotlivých cílů
  • Implementace – realizace aktivit v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí

Pracovní skupiny MAP II

  • PS pro financování – hledání zdrojů na realizaci jednotlivých záměrů na Písecku
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnost
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti
  • PS pro rovné příležitosti – se zaměřením na řešení přechodů ve vzdělávání a soulad záměrů MAP se zásadou rovného přístupu ke vzdělání
  • PS ředitelů základních škol
  • PS ředitelů a vedoucích pracovníků mateřských škol

Kontakt

Svazek obcí regionu Písecko (SORP)

Ing. Taťána Mládková (manažerka projektu)                  Mgr. Jitka Soldátová

tel.: 775 039 600                                                                    tel.: 775 595 600

email: mladkova@sorp.cz                                                   email: soldatova@sorp.cz

www.sorp.cz/projekty