Nový projekt podpoří rozvoj vzdělávání na Písecku

Na Písecku začíná realizace projektu, zaměřeného na rozvoj vzdělávání. Po jednání s městem Písek,   dobrovolnými svazky obcí a místními akčními skupinami ze správního území obvodu s rozšířenou působností Písek bylo již v loňském roce navrženo, aby realizátorem projektu byl Svazek obcí regionu Písecko (SORP).

Na začátku ledna tak byl projekt „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“ zahájen. Je zaměřen na vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty na Písecku. Výstupem jejich spolupráce bude místní akční plán, který bude obsahovat vhodné rozvojové náměty a projektové záměry škol. „Aktivity projektu pomohou školám a dalším institucím při plánování jejich investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly bez problémů předkládat žádosti o finanční podporu svých aktivit z fondů EU a dalších programů“, sdělil předseda Rady regionu SORP Miroslav Sládek.

V lednu a únoru se konají informační schůzky s jednotlivými školami a jejich zřizovateli, probíhají průzkumy, připravují se materiály pro tvorbu analýz. Ty budou jedním z podkladů pro činnost diskusních skupin, ve kterých se budou setkávat zástupci škol, zřizovatelů a dalších subjektů (knihovny, domy dětí, apod.). Ze setkání vyplynou priority ve vzdělávání a návrhy záměrů, které pomohou priority naplňovat. Průběžné výstupy bude projednávat a schvalovat řídící výbor. Po celou dobu trvání projektu (do června 2017) se budou také konat vzdělávací semináře pro pracovníky škol a workshopy zaměřené na aktuální témata. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Podpoří se tím partnerství, komunikace a spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Zapojit se mohou i rodiče a každý, kdo má o oblast rozvoje vzdělávání zájem. Spolupráce a dlouhodobé plánování povede k dalšímu zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a snazšímu přístupu jednotlivých subjektů k podpoře z EU fondů.

28. 1. 2016 | Aktuality