Obce sobě

Podpora meziobecní spolupráce

Specifikace projektu

Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, v samostatné ojediněle. Podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti úspory financí při zachování nezávislosti obcí.

Realizací projektu se má dosáhnout zvýšené spolupráce obcí a přispět k hledání společných řešení při koordinaci vybraných služeb v oblastech samostatné působnosti obcí vč. zlepšení komunikace mezi obcemi nad společnými tématy a problémy regionu.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.

Nositelem projektu je Svaz měst a a obcí České republiky, Svazek obcí regionu Písecko je smluvním partnerem SMO ČR, který bude působit při podpoře meziobecní spolupráce ve správním území obce s rozšířenou působností Písek.

V rámci projektu bude v území správního obvodu ORP Písek působit realizační tým, který zpracuje rozvojové dokumenty za dané území, zorganizuje dvě 2 velká setkání zástupců obcí k projednání připravených dokumentů, zajistí podmínky pro průběžnou komunikaci zástupců obcí v území včetně sběru a vyhodnocení informací pro rozhodnutí o formě budoucí meziobecní spolupráce.

V průběhu projektu bude zmapován stávající stav a možnosti meziobecní spolupráce v regionu a následně zpracován ucelený rozvojový dokument za správní území ORP Písek ve 3 „povinných“ oblastech (školství, odpadové hospodářství, sociální služby) a 1 „volitelné“ oblasti (cestovní ruch). Tři základní témata (školství, odpadové hospodářství, sociální služby) byla vybrána Svazem měst a obcí ČR jako vhodná témata pro meziobecní spolupráci (jedná se o agendu, kterou obce vykonávají v samostatné působnosti a která obvykle není řešitelná pouze na území jedné obce, ale přesahuje hranice jednotlivých obcí). Dále budou v projektu řešena témata tzv. Aglomerace (lidské zdroje a zaměstnanost, doprava).

Doba trvání projektu je od 1. května 2013 do 30. listopadu 2015.

Více o projektu na www.obcesobe.cz