Revitalizace Orlické nádrže

Projekt zaměřený na znovuoživení cestovního ruchu a rozvoj regionu při Orlické nádrži.

Revitalizace Orlické nádrže

Jedná se o dlouhodobý projekt zaměřený na znovuoživení cestovního ruchu a rozvoj regionu při Orlické nádrži. Projekt je koordinován Svazkem obcí regionu Písecko, za spolupráce s Jihočeským krajem a dotčenými organizacemi, který jsou  Povodí Vltavy státní podnik, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Hydrobiologický ústav Biologického centra AVČR v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. Projekt je podporován Jihočeským krajem. Cílem tohoto projektu je postupné dosažení dlouhodobě udržitelného zlepšení kvality vody v nádrži, a to až na úroveň splňující po celou koupací sezónu příslušné legislativou požadované hygienické limity a umožňující tak její bezproblémové využívání ke koupání. Jedním z okruhů aktivit projektu, kterou Svazek obcí regionu Písecko zajišťuje, je koordinace přípravy a realizace projektů členských obcí zaměřených na zlepšení nakládání s odpadními vodami a tedy i kvality vody v přehradě. Jedná se konkrétně o odbornou pomoc členským obcím při řízení přípravy a realizace projektů výstavby ČOV a kanalizace – pomoc při nalezení optimálního technického řešení, koordinace projekční přípravy, zpracování žádostí o dotace, administrace projektů atd. V oblasti cestovního ruchu se rozvíjí spolupráce při přípravě a realizaci projektů obcí, podnikatelských a dalších dotčených subjektů v oblasti zlepšení turistické infrastruktury, propagace turistické destinace, nabídky produktů pro návštěvníky regionu, vzdělávání pracovníků oblasti cestovního ruchu, atd. V rámci všech výše popsaných aktivit také dochází k vzájemné výměně zkušeností a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými obcemi a v oblasti cestovního ruchu také mezi podnikatelskými a dalšími dotčenými subjekty.

Projekt realizuje svazek obcí regionu Písecko za spolupráce s Jihočeským krajem. Projekt je naplňován individuálními dílčími projekty, které realizují v současné době především obce (zkvalitňování vodohospodářské a turistické infrastruktury, zlepšení nabídky produktů cestovního ruchu a propagace turistické destinace), případně Svazek obcí (propagace), resp. subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu a další organizace.

Dlouhodobým přínosem, resp. cílem projektu je znovuoživení cestovního ruchu jako nástroj rozvoje regionu – tvorba pracovních příležitostí v cestovním ruchu a navazujících odvětvích, zlepšení životního prostředí v regionu, oživení života v obcích na venkově atd. Přínosy projektu se předpokládají průřezově pro obce, místní obyvatele, podnikatele, místní organizace atd.

V rámci projektu probíhá spolupráce různých dotčených subjektů na projektu (např. samospráv – zejména obcí a Jihočeského kraje, vodohospodářů, vodoprávních orgánů, další dotčených orgánů v oblasti státní správy, subjektů v oblasti rybničného hospodaření a zemědělství, podnikatelů, aktérů cestovního ruchu atd.). Vlastní – komplexní řešení kvality vody samotné nádrže se odvíjí od kvality vody jejích přítoků, konkrétně snížení zatížení fosforem. Zlepšení čištění komunálních odpadních vod měst/obcí a omezení emisí fosforu od dalších potenciálních znečišťovatelů, odvíjejících se od způsobu obdělávání zemědělských ploch a rybničného hospodaření v celém povodí Orlické nádrže je toho základním předpokladem. Hlavní znečišťovatelé všech výše uvedených skupin a jejich význam byli zjištěni Bilanční studií.

Jedná se o dlouhodobý projekt – efekty nejsou na kvalitě vody v Orlické nádrži patrné okamžitě, výsledky realizovaných opatření by se měly dostavovat postupně v horizontu 10 – 15 let. Oproti tomu zlepšení stavu recipientů nově budovaných čistíren odpadních vod je patrné okamžitě po spuštění zkušebního provozu.

Svazek obcí regionu Písecko bude nadále za spolupráce s partnery projektu v realizaci pokračovat, tj. jednak při návrhu konkrétních nezbytných opatření v celém zájmovém území (povodí Orlické nádrže) a při koordinaci detailní přípravy a realizace dílčích individuálních projektů/opatření za účelem zlepšení nakládání s odpadními vodami v členských obcích svazku a znovuoživení cestovního ruchu v této turistické destinaci.

Projekt byl realizován v období 2008 – 2014.

Dokumenty

Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě ČOV a kanalizace k vydání územního pravomocného rozhodnutí a inženýrské činnosti v rámci projektu "RON"   [doc, 51 KB] Konference Revitalizace Orlické nádrže 2010 - přihláška   [doc, 369 KB] Konference Revitalizace Orlické nádrže 2010 - program   [doc, 424 KB] Výzva k podání nabídky na zhotovitele dokumentace pro zadání stavby na akci: Kostelec nad Vltavou - ČOV a kanalizace   [pdf, 1 001 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě rybníka v obci Kovářov místní část Chrást k vydání pravomocného územního rozhodnutí v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě ČOV a kanalizace v obci Albrechtice nad Vltavou k vydání pravomocného územního rozhodnutí v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě ČOV a kanalizace v obci Oslov k vydání pravomocného územního rozhodnutí v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Drhovle místní část Pamětice v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Jickovice v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Smetanova Lhota v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Smetanova Lhota v rámci projektu RON   [pdf, 56 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Smetanova Lhota v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Výzva na VŘ - Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Záhoří v rámci projektu RON   [pdf, 55 KB] Konference Revitalizace Orlické nádrže 2011 - program   [pdf, 118 KB] Konference Revitalizace Orlické nádrže 2011 - přihláška   [doc, 589 KB] Konference Revitalizace Orlické nádrže 2012 - přihláška   [doc, 593 KB] Konference Revitalizace Orlické nádrže 2012 - program   [doc, 1 MB]