O svazku

V současné době je SORP se svými 72 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek.

Základní informace

Svazek obcí regionu Písecko (SORP) vznikl na základě ustavující Valné hromady dne 4. 2. 2004 v Písku a byl zaregistrován u Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 20. 4. 2004 pod pořadovým číslem 54/DSOPI/2004 DSO.

V současné době je SORP se svými 72 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek.

Předmětem činnosti DSO je:

 1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
  • rozvoje samosprávy obcí
  • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
  • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
 2. Další společné aktivity k následujícím účelům:
  • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
  • řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti
  • rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
  • společná péče o památky v regionu
  • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
  • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy
  • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
  • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
  • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v regionu
  • společná příprava projektů pozemkových úprav
  • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí
  • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
  • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky
  • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků
  • společná příprava projektu rozvoje území
 3. Spolupráce s regionální rozvojovou agenturou v Českých Budějovicích, odbory strategického a regionálního rozvoje městských úřadů, Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a mikroregiony Milevska, Severního Písecka, Blanicko-otavským a Mezi Vltavou a Otavou.
 4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování regionálních projektů.

Ostatní informace

Statutárními orgány svazku obcí jsou: Valná hromada, Rada regionu a Revizní komise.

V současné době je předsedou Rady regionu pan Ing. Petr Hladík – člen Rady města Písku a místopředsedou Rady regionu je pan Ing. Ivan Radosta – starosta Města Milevska.