O svazku

V současné době je SORP se svými 70 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek.

Svazek obcí regionu Písecko (SORP) vznikl na základě ustavující Valné hromady dne 4. 2. 2004 v Písku a byl zaregistrován u Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 20. 4. 2004 pod pořadovým číslem 54/DSOPI/2004 DSO.

V současné době je SORP se svými 70 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek.

Předmět činnosti svazku:

Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků

Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
 • řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti
 • rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
 • společná péče o památky v regionu
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v regionu
 • společná příprava projektů pozemkových úprav
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků
 • společná příprava projektu rozvoje území
 • podpora školství a vzdělávání, společný postup při řešení úkolů v oblasti školství a vzdělávání, vzdělávání fyzických a právnických osob, pořádání kurzů a školení

Spolupráce s regionální rozvojovou agenturou v Českých Budějovicích, odbory strategického a regionálního rozvoje městských úřadů, Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a mikroregiony Milevska, Severního Písecka, Blanicko-otavským a Mezi Vltavou a Otavou

Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování regionálních projektů

Ostatní informace

Statutárními orgány svazku obcí jsou: Valná hromada, Rada regionu a Revizní komise.

V současné době je předsedkyní Rady regionu paní Ing. arch. Petra Trambová – místostarostka města Písku a místopředsedou Rady regionu je pan Ing. Ivan Radosta – starosta Města Milevska.