Pozvánka na matematický seminář

Pro pedagogické pracovníky jsme v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II připravili seminář Matematika názorně nejen pro žáky a dyskalkuliky.

Termín: 18.9.2019

Lektor: PeadDr. Renata Wolfová

Místo konání: ZŠ Tomáše Šobra, Písek, ul. Šobrova 2070 – konkrétní místnost bude oznámena na vchodových  dveřích školy

Časový rozvrh: 9:00 – 16:00

Cílová skupina: zejména učitelé 1. stupně ZŠ, školní nebo poradenští speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Počet účastníků: max. 25

Program: Nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ, jejich příčiny, průběh a souvislosti:
– na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory)
– na straně metodického vedení (ŠVP – volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí)
• diagnostika – rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ;
• pedagogická intervence/reedukace Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku.
Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000.

V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem, podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.

Přihlášky zasílejte na mailovou adresu: soldatova@sorp.cz do 13.9.2019

Doplňující informace získáte na telefonu 775 595 600

Těšíme se na Vaši účast

9. 9. 2019 | Aktuality