Pracovní skupina čtenářské gramotnosti na Písecku zahájila svou činnost

Od září 2018 je realizována druhá etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Písecku. Dne 15. listopadu zahájila svou činnost pracovní skupina zaměřená na podporu čtenářské gramotnosti žáků základních škol.

Pracovní skupinu, která je složena ze zástupců škol regionu a Městské knihovny v Písku, uvítal Mgr. Jaroslav Volf. Úkolem pracovní skupiny do konce tohoto školního roku je zahájit společná setkávání učitelů a navazovat spolupráci učitelů všech škol na Písecku. Navrhnout obsahy workshopů, doporučit vzdělávací akce pro učitele a pedagogické pracovníky a také připravit námět na celoroční modul pro žáky, který bude realizován ve spolupráci s knihovnou, ZUŠ nebo jinými aktéry.

Po seznámení se s úkoly pracovní skupiny se členky aktivně zapojily do diskuse, ze které vyplynuly potřeby učitelů českého jazyka. Ze strany učitelů je velký zájem o sdílení zkušeností, které jednotliví učitelé získávají například účastí na Knižním veletrhu v Táboře, který je určen jak pedagogům, tak rodičům s dětmi. Dále účastí na celostátní soutěži Souboj čtenářů, návštěvou pořadu Storytelling, kdy žáci společně s hercem tvoří živý příběh – jsou např. vypravěči a tak se aktivně zapojují do tvorby příběhu a jsou jeho součástí. Někteří učitelé mají zájem se podělit o zkušenosti ze zapojení do projektu s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích, kde mají možnost setkat se s autory knih a ostatními učiteli se zájmem o čtenářskou gramotnost. Zástupkyně městské knihovny doporučila využívat časopis Nejlepší knihy dětem, který umožňuje učitelům vhodný výběr knih, které jsou osvědčené a děti zaujmou. Také upozornila na novou lekci na téma jak vyrábět knihu – „Jak se vaří kniha“, která probíhá v městské knihovně.

Dalším tématem tohoto setkání byl zájem pedagogů o podnětné semináře na čtenářské dílny, dílny psaní, scénické čtení, dramatickou výchovu. Pro začínající pedagogy je podle zkušeností zúčastněných přínosná spolupráce s Centrem kolegiální podpory čtenářské gramotnosti v Táboře.

Tyto všechny zkušenosti a další mají učitelé zájem sdílet např. formou workshopů, diskusí, vzájemných návštěv na školách a také společných akcí pro žáky různých škol.

V diskusi se také hovořilo o potřebě zapojit rodiče do spolupráce při podpoře čtení žáků a žákům také v kruhu rodiny, včetně seniorů. Tomuto tématu se bude pracovní skupina věnovat intenzivně hledáním motivace pro spolupráci rodiny a žáků.

Návrhy na podporu čtení, které by bylo zajímavé realizovat v průběhu MAP II jsou například tvorba vlastní audioknihy, kdy děti buď načtou daný text nebo převypráví knihu či příběh nebo si vytvoří vlastní. Dalším tématem je vytvořit si v hodinách „listování“ se svými žáky.

V průběhu celého setkání se několikrát stočila pozornost k potřebě setkávat se s autory knih a navštěvovat literární představení. Bylo doporučeno zajistit pro žáky představení Petra Váši, “fyzického básníka“, jde o alternativní vyjádření poezie pro žáky ZŠ. Velice kladný ohlas byl na pořady „Listování“ skupiny kolem herce Lukáše Hejlíka. Právě toto představení bylo skupinou doporučeno pro zahájení spolupráce učitelů a pedagogických pracovníků, kteří se věnují rozvoji čtenářské gramotnosti.  V MAP II na něj dále bude navázáno sdílením, workshopy, čtenářskými dílnami i jinými akcemi. Jako téma pro aktivitu do konce školního roku se také nabízí Festival čtení a psaní, který by byl realizován jako jednodenní akce učitelů, kdy budou probíhat hodinové prezentace vlastní výuky. Na setkání v lednu bude obsahem diskuze téma pro modul celoroční aktivity žáků ZŠ, který bude ukončen prezentací výsledných prací žáků. Lze jej pojmout jako pilotní, kdy bude v návaznosti na zpracovanou metodiku šířen do ostatních škol v regionu. Dále budou navrženy konkrétní vzdělávací aktivity, motivace pro zapojení rodičů a postup při rozvoji a prohlubování spolupráce pro tento a další školní rok 2019/2020.

 

23. 11. 2018 | Aktuality