Tisková zpráva a názory účastníků MAP

logolink_MSMT_VVV_hor_cb_cz.indd

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“

         Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020

 

 Projekt na podporu vzdělávání na Písecku se chýlí k závěru první etapy

Již od začátku loňského roku probíhá na Písecku projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP). Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i na ostatních územích České republiky a je prioritně zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavní výstup projektu, strategie rozvoje vzdělávání na Písecku do roku 2023 a akční plán na školní rok 2017 – 2018, je ve fázi finalizace a dolaďování záměrů jednotlivých subjektů v oblasti vzdělávání. Poté bude návrh dokumentu zpřístupněný k připomínkám a doplnění a 1. 6. 2017 proběhne jeho veřejné projednání v Kulturním domě Písek. Co se ale kromě zpracovávání a projednávání tohoto dokumentu v rámci projektových aktivit ještě dělo?

Jak poznáte z příspěvků jednotlivých některých z aktivních účastníků MAP, hlavním přínosem pro všechny byla možnost sejít se, sdílet své zkušenosti, názory, potřeby, nápady a možnosti budoucí spolupráce. Od ledna 2016 se uskutečnilo 40 setkání diskusních skupin zřizovatelů škol, mateřských škol, základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Setkání probíhala i v prostorách jednotlivých škol a organizací NNO. Účastníci MAP se také vzdělávali v 18 seminářích pro pracovníky mateřských a základních škol, zúčastnili se exkurze do základní školy v Jihlavě i prezentace párové výuky v jedné z Píseckých škol.

Svou účast v tomto partnerství, ochotu dále spolupracovat a společně se podílet na rozvoji kvality vzdělávání na Písecku potvrzují aktéři MAP v těchto dnech podpisem Memoranda o partnerství MAP Písecko, jehož text je zveřejněn společně s dalšími informace k projektu MAP na webových stránkách Svazku obcí regionu Písecko (SORP) – nositele tohoto projektu www.sorp.cz/projekty .

Projekt MAP tedy nekončí odevzdáním nějakého dokumentu. MAP je proces neustálé komunikace a spolupráce na aktivitách vedoucích k lepšímu vzdělávání dětí a za podpory SORP bude pokračovat i v dalším období. Co na to všechno říkají aktivní účastníci MAP se dozvíte také na www.sorp.cz

 

Názory účastníků MAP

MOZAIKA NÁZORŮ ÚČASTNÍKŮ MAP

V první řadě bychom Vám rády poděkovaly za společná setkávání v příjemném prostředí. Byly jsme potěšeny (vedoucí učitelky MŠ), že někdo chce slyšet náš názor a především, že ho touto cestou posune na příslušná místa na vyšší úrovni, čímž budou vyslyšeny naše připomínky.

Při společných setkáních jsme měly možnost podělit se o své zkušenosti z praxe a zároveň si postěžovat na problémy, které nám komplikují práci. Všechny jsme se shodly, že největší překážkou v realizaci našich nápadů je nedostatek financí a zbytečná administrativa, která je s jejich dostupností úzce spjata.

Za přínos považujeme to, že jsme si ujasnily svoje priority a že je skupina MAP (Svazek obcí regionu Písecko – pozn. redaktora)  ochotna nám v dalším rozvoji poskytnout pomoc. Konkrétně nám již zasílá informace o vyhlašovaných „dotačních výzvách“, některým radí se „šablonami“, poskytuje zdarma vzdělávání pro pedagogy. Velký dík jí také patří za financování výletů mateřských škol za poznáváním vzdálenějšího okolí.

Je nutné ale říci, že vzhledem k časové náročnosti projektu (několik setkání, následné vyplňování dotazníků), ten největší přínos teprve čekáme. Jak už jsem psala, od nás zdola vyšly konkrétní připomínky, na které by měl někdo zareagovat.

Vedoucí učitelky mateřských škol v Písku

 

Pro mě jako začínajícího ředitele začínající školy jsou setkání MAPu velkým povzbuzením.

Díky MAPu jsem získal jedinečnou možnost spřátelit se s několika řediteli a ředitelkami. A to jak při práci, tak v legraci :). Můžeme sdílet „ředitelské problémy“ s někým, kdo jim rozumí a má zkušenosti s jejich řešením.

Je dobré na vlastní oči vidět, jaký je každodenní život v jiných školách. Inspirovat se dobrými nápady jiných škol. Velkou inspirací pro mě byla ukázka párové výuky na ZŠ Tomáše Šobra. Do praxe přípravy zápisu mi také velmi dobře posloužil seminář pana doktora Valenty – Změny legislativy ve školství.

Rád bych vyjádřil vděčnost týmu realizátorů projektu za přípravu příjemných setkání a za zájem o naše potřeby. Těším se, že setkání k MAPu budou dále pravidelně pokračovat. Je hodně školních témat, která jsme otevřeli, a která vyžadují naši pozornost.

Takže nás čeká hodně práce, ale taky hodně legrace :).

Ing. Richard Váňa, ředitel Základní školy Cesta, Písek

 

MAP pro knihovnu znamenal velkou příležitost seznámit se a působit v oblasti vzdělávání, která je pro knihovnu jednou z nejdůležitějších priorit. Význam pro nás má spolupráce se školskými zařízeními, stejně jako setkání s lidmi z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Komunikaci a spolupráci vidíme jako klíčové nejen pro další vytváření vzdělávacích projektů knihovny, ale i pro celou oblast vzdělávání na Písecku.

Mgr. Roman Dub, ředitel Městské knihovny Písek

 

Projekt MAP mi přinesl možnost setkávat se s řediteli ostatních škol a navštívit některé základní školy na Písecku. To samo o sobě je velkým přínosem: návštěvy byly vždy inspirativní, ať už se to týkalo zařízení nebo akcí, které školy pořádají, či projektů, do kterých jsou zapojeny. Často jsme hovořili o problémech, kterým jako ředitelé i učitelé musíme čelit, a snažili jsme se předávat si zkušenosti – dobré i ty horší. Přivítala bych, kdyby projekt pokračoval i nadále a podobná setkávání se uskutečňovala také pro vyučující.

Mgr. Jitka Šebková, ředitelka ZŠ a MŠ Mirovice

 

Setkávání s řediteli ostatních škol bylo přínosné – výměna zkušeností, návštěva a prohlídka škol. I debaty, ve kterých se hovořilo o tom, co a jak změnit, zlepšit. Otázkou, ale zůstává, jestli budou na všechny  potřebné věci peníze. Pokud ano, setkávání nebyla zbytečná. Pokud ne, tak to byla zase zbytečně vynaložená energie. Organizátorům děkuji za snahu a entuziazmus, se kterým organizovali tato setkávání.

PaedDr. Marcela Ivanenková, ředitelka ZŠ a MŠ Kluky

Účast na projektu MAP – přínos vidím ve sdílení zkušeností s ostatními kolegyněmi, možnost účasti na seminářích, které jsme samy navrhly dle našich potřeb či zájmů.
Jinak velký optimismus nesdílím. Nemyslím si, že nám to pomůže k lepšímu materiálnímu vybavení mateřských škol, ani ke sníženému počtu dětí na třídách, jak shánět potřebné personální zabezpečení, apod.

Lenka Hanáková, vedoucí učitelka MŠ Kluky

 

Skoro před rokem přišla na naši školu pozvánka na setkání ředitelů se zástupci Svazku obcí regionu Písecko (SORP) a místních akčních skupin. Obsahem setkání bylo tvoření MAPu – místního akčního plánu v oblasti rozvoje školství na Písecku. Jako ředitelé škol jsme dostali za úkol, za pomoci zástupců SORP, zhodnotit stávající situaci dostupnosti škol pro všechny žáky. Na základě analýzy pak připravit plán činností a investic na příští školní roky. Ze začátku šla práce trochu ztuha, několikrát se změnila metodika tvorby plánu, někteří ředitelé škol přestali na setkání chodit. Přesto všechno se podařilo plán udržení a rozvoje dalších aktivit a investic do škol pro další školní roky vytvořit tak, aby byl šitý pro potřeby škol na Písecku. Navíc jsem za rok aktivního setkávání načerpala od ostatních ředitelů mnoho nápadů pro aktivity na naši škole. Ztráta času, jak mě při obdržení první pozvánky napadlo, to určitě nebyla i proto, že jako ředitelce školy v obci Záhoří mě vždy chybělo pravidelné setkávání s ostatními řediteli.

Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka ZŠ Záhoří

 

Velkým pozitivem byla lepší dostupnost informací pro školy v regionu. Rozvoj vzájemné spolupráce a podpora, která byla školám nabídnuta, přispěla a v budoucnu určitě ještě přispěje ke zkvalitnění vzdělávání.

Mgr. Bc. Věra Chaloupková, ředitelka MŠ Kestřany

 

Účast na projektu vidím jako přínosnou. Mnohé aktivity pomohly i s naplňováním příslušných opatření Strategického plánu rozvoje města. Určitě uvítám další pokračování, neboť výměna zkušeností je vždy velmi podnětná. Předpokládám, že pro všechny strany.

Ing. Marie Cibulková, MěÚ Písek, vedoucí odboru školství a kultury

 

Přínosem účasti NADĚJE v MAPu vidíme zcela určitě v navázání kontaktů s jinými organizacemi z Písku a okolí a aktéry v nich podobně smýšlejícími o vzdělávání dětí.  Na setkáních jsme si vytvořili vztahy, které možná v budoucnu využijeme při organizování různých vzdělávacích akcí, ať už společných či půjde pouze o využití možnosti znalosti dané oblasti.

Zjistili jsme také vzájemné pohledy na inkluzi v zúčastněných organizacích, možnosti organizací ke vzdělávání dětí se znevýhodněním. Setkání byla inspirativní a mohli jsme si vyměňovat zkušenosti, sdílet názory, probírat priority v neformálním vzdělávání na Písecku. Snahy zúčastněných směřují k umístění znevýhodněného dítěte, přizpůsobení se potřebám dítěte, aby kvalita vzdělávání byla vysoká a společné vzdělávání mohlo probíhat ve skupinách s vrstevníky a v místě bydliště.

Projekt nám nabídl širší rozhled napříč a rozšířil naše kontakty a spolupráci. Absolvování takových setkání vždy otvírá mnoho nových obzorů, a tím celkově motivuje, potkávají se zde lidé s podobným přesvědčením, s obdobnými problémy uvnitř organizací a je dobré vědět, že je nás víc, kdo řeší to stejné. Také zkušenost druhých může posunout dál. Některé kontakty můžeme využít i pro náš projekt BOS, který se též zabývá inkluzívním vzděláváním.

Hana Šefránková, NADĚJE

12. 5. 2017 | Aktuality