48. výzva – Protipovodňová opatření, podání od 28. června 2023 (9:00) do 15. prosince 2023 (20:00).

Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.

Příjemci podpory

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Městské části hl. města Prahy

Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů

Podporované aktivity:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům stanoveným Hasičským záchranným sborem ČR (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují, nebo pro subjekty, které si dosud digitální povodňový plán nepořídily (např. obce, města, obce s rozšířenou působností, kraje),
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ),
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Dokumenty k výzvě

Text výzvy – 48. výzva

324.56 kBPlatnost: 14. 6. 2023stáhnout

Kumulativní rozpočet

48.59 kBPlatnost: 14. 6. 2023stáhnout

Náklady obvyklých opatření pro SC 1.3.5

23.31 kBPlatnost: 14. 6. 2023stáhnout

Specifické datové položky pro Opatření 1.3.5 v rámci 48. výzvy

123.76 kBPlatnost: 28. 6. 2023stáhnout

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář
Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách
OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“.
Řídicí orgán OP Životní prostředí:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
fax: +420 267 310 308
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí:
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300

Projekty/veřejné zakázky/administrativa

Mgr. Dagmar Voldřichová, tel.: +420 778 510 600, e-mail: voldrichova@sorp.cz