CENTRUM PRO KRAJINU A BIODIVERZITU – DivLand

Náplň projektu DivLand

Poznání dosavadního vývoje přírody a krajiny, vyhodnocení aktuálních trendů proměňujících se ekosystémů nebo odhalování prostorového rozložení biodiverzity a ohrožujících faktorů – to jsou hlavní výzkumné úkoly, které projekt DivLand řeší. V rámci jejich řešení budou jednotlivé týmy navrhovat systémy monitoringu, připravovat sady hodnotících indikátorů a analyzovat existující i nově vytvářené databáze o krajině, jejích ekosystémech a biodiverzitě. Řešení projektu bude završeno návrhem strategických opatření, které je třeba pro udržitelnou správu krajiny, management ekosystémů a ochranu biodiverzity přijmout v souvislosti se změnami klimatu.

Rozdělení témat

Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Na základě těchto témat je projekt rozdělen do těchto pracovních skupin (Work Groups A-E):

  • WG A – RESILIENTNÍ KRAJINA
  • WG B – LESNÍ EKOSYSTÉMY
  • WG C – AGROEKOSYSTÉMY A PŮDA
  • WG D – INVAZE
  • WG E – FUNKČNÍ BIODIVERZITA
  • WG F – SYNTÉZA

Zapojení partnerů v projektu DivLand

Zapojení partneři v projektu DivLand:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Česká geologická služba

Česká zemědělská univerzita v Praze

Český hydrometeorologický ústav

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.