Finanční zajištění Akčního plánu pro řešení problematiky invazivních nepůvodních druhů v ČR

Naplňování Akčního plánu se předpokládá formou více zdrojového
financování s využitím rozpočtových prostředků MŽP jako hlavního gestora a jednotlivých
spolugestorů a současně s využitím programového financování, zejména z Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP), programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny, prostřednictvím Programu podpory NNO a v případě navržených
opatření v oblasti výzkumu také s využitím prostředků na podporu aplikovaného výzkumu
spravovaných TAČR. Využit bude případně potenciál dalších zdrojů, jako je EU program LIFE
apod.

Metodická a odborná podpora
Realizace v rámci činnosti MŽP a jednotlivých spolugestorů. Část odborných informačních
aktivit může být zahrnuta do projektu Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)
podpořeného z programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR. Finančním zdrojem
pro část odborných podkladů mohou být i programy Technologické agentury ČR.