Novela zákona o místních poplatcích, zákon č. 252/2023 Sb.s účinnosti od 1. 1. 2024

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela vyšla ve sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.

Cílem novely je především úprava a sjednocení způsobu stanovení poplatků, tedy jejich vyměření a doplnění ustanovení, která pomohou určit výši pohledávky v insolvenčním řízení v případě ročních poplatků.

V zákoně bude nově výslovně stanoveno poplatkové období u poplatku ze psa, do předmětu poplatku z pobytu byla zařazena opět lázeňská léčebně rehabilitační péče, změny se týkají způsobu stanovení poplatku, tedy povinnosti vyměřit nedoplatek platebním výměrem či hromadným předpisným seznamem, způsobu počítání lhůty pro stanovení poplatku u poplatků s ročním poplatkových obdobím, nově bude možné doměřit poplatek, který nebyl stanoven ve správné výši, samostatně vyměřit „Zvýšení“ poplatku, poplatník si nově bude moci také o vyměření poplatku požádat. Zákon upravuje i způsob, jakým lze rozdělit poplatkové období a rozhodnout, jakou část ročního poplatku je možné přihlásit do insolvenčního řízení.

Podrobný souhrn hlavních novinek této novely najdete v metodice Novela zákona o místních poplatcích.

Vzhledem k tomu, že daná novela významným způsobem změní znění některých paragrafů, které často v plném znění citujete ve svých obecně závazných vyhláškách obce, měli byste v dostatečném časovém předstihu vyhlášky týkající se místních poplatků zkontrolovat a v případě, kdy citace ve vyhlášce již neodpovídá znění zákona (znění po novele) vydat vyhlášku novou.

Ministerstvo vnitra v této souvislosti také aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí a vydalo nové vzory obecně závazných vyhlášek obce: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-k-1-1-2024.aspx

Nové vzory obecně závazných vyhlášek naleznete: https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/interaktivni-vzory-pro-tvorbu-obecne-zavaznych-vyhlasek-obci

STAHNĚTE SI PODROBNÝ VÝKLAD:

Soubor ke stažení s podrobným výkladem zde…

31. 8. 2023 | Aktuality, Nezařazené