Podpora revitalizace brownfieldů z Národního plánu obnovy je tématem i pro obce na Písecku, ale s nutností ukončení projektů pouze do r. 2025

Obce, města a kraje mohou žádat o finanční podporu v programů na revitalizaci Brownfieldů v rámci připravovaných výzev z Národního plánu obnovy.

z nejtvrdších podmínek je ale nutnost ukončení projektů do konce roku 2025, přičemž se podařilo s Evropskou komisí vyjednat, že za ukončení se bude považovat podpis protokolu o předání díla, nikoli kolaudace, která tak může následovat až v lednu či únoru 2026. Podstatná pro žadatele je také neuznatelnost DPH, která snižuje efektivní výši podpory o pětinu.

Pozitivní je naopak zpětná uznatelnost od 1. února 2020, kdy lze tedy proplatit již probíhající revitalizace. Revitalizace území se starou stavební zátěží, zkráceně brownfieldů, je v současné době již podporována z národních zdrojů prostřednictvím dotačního a úvěrového programu, který administruje Státní fond podpory investic (SFPI).

Komponenta 2.8 je tak dalším nástrojem podpory revitalizace brownfieldů, a to s násobně větším rozpočtem. Jedná se o sdílenou komponentu, tj. její dvě části vlastní Ministerství pro místní rozvoj (MMR) a třetí část je ve vlastnictví Ministerstva průmyslu a obchodu. (MPO)

Komponenta 2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
Alokace: 800 mil. Kč

Podmínkou je vlastnictví celého objektu (pozemek i stavby) obcí nebo krajem a za nepodnikatelské využití je jako hranice považováno maximálně 20 % plošného nebo časového provozního zatížení pro komerční účely. Obecně se bude jednat v převážné většině o občanské vybavení. Tato komponenta má stejně jako v případě specifických brownfieldů dvě části, přičemž k energeticky úsporným rekonstrukcím se tentokrát přidávají nikoli demolice a nová výstavba, ale demolice a následné založení tzv. „přírodního úložiště uhlíku“.

Jde o zalesnění dle lesních hospodářských plánů nejbližší lokality pro projekty umístěné v extravilánu obce. U projektů v intravilánu obce je možné vysadit lesopark, ovšem vždy bez následného využití ve formě občanské vybavenosti, (nepočítá se tedy s  dětským hřištěm, lavičkami  apod.) Rozdělení alokace bude 80 % na energeticky úsporné renovace a 20 % na přírodní úložiště uhlíku. Na tento podprogram bude vyhlašována samostatná výzva (160 mil. Kč, tj. 20 % z celkové alokace), protože se nepočítá, že by docházelo ke kombinaci těchto dvou typů revitalizace. I zde bude podmínkou pro podání žádosti již platné stavební povolení.

Oproti národnímu programu revitalizace financovanému ze státního rozpočtu se počítá u komponent MMR i s podporou zdravotnických zařízení. Výzva pro obě komponenty bude vyhlášena v únoru 2023 a administraci žádostí a projektů bude taktéž pověřen SFPI. Cíl daný v CID je zrealizovat 45 projektů. Z důvodu napjatého stavebního trhu se budeme snažit vybrat alespoň 50 projektů, aby byla větší pravděpodobnost splnění cíle pro případ, že se některý projekt dostane do skluzu.

Komponenta 2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (administruje MPO)
Alokace: 500 mil. Kč s cílem revitalizace 20 projektů.

Výzva již byla vyhlášena v červenci letošního roku, technické podmínky včetně DNSH, recyklace odpadů na stavbě apod. jsou společné pro všechny části komponenty 2.8. Žadatelům do 2.8.1 a 2.8.2 je tedy důrazně doporučováno, aby si podmínky prostudovali a případně své projekty upravili či přímo projektovali na míru těmto podmínkám. U projektů, které již mají stavební povolení, lze pro tento účel využít institutu „změny stavby před dokončením“. Do výzvy 2.8.3 se lze hlásit i bez stavebního povolení, ale úroveň přípravy projektu je součástí hodnocení a pochopitelně projekty s pokročilou přípravou či přímo zralé k výstavbě jsou bodově bonifikovány.

více na Národní dotace.cz

Domluvte si konzultaci k projektům/veřejným zakázkám/ i administrativě:

Mgr. Dagmar Voldřichová, tel.: +420 778 510 600, e-mail: voldrichova@sorp.cz