Programy rozvoje obce (Strategie rozvoje obce) nejsou v mnoha obcích zpracovány a nebo jsou již zastaralé.

Program rozvoje obce (Strategie rozvoje obce) je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jedním ze základních plánovacích dokumentů obce. Jde o jeden z hlavních nástrojů řízení rozvoje obce. Tento dokument obsahuje dvě základní části, a to část analytickou a část návrhovou.

Program rozvoje obce (PRO) je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje obce.

Obce je zpracovávají obvykle na období 4 až 7 let.

Dlouhodobý pohled rozvoje obce je obsažen ve strategické vizi pro období 10–20 let.

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). 

Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. 

Je také důležitým strategickým dokumentem pro žádosti o dotace z některých národních zdrojů.

Tvorba programu rozvoje obcí je často omezena jejich finančními a personálními kapacitami, nedostatečným povědomím o přínosech plánování a malými zkušenostmi s plánováním. Programy rozvoje nejsou v mnoha obcích zpracovány a nebo jsou již zastaralé. To neumožňuje širší veřejnou diskuzi a způsobuje i problémy při změnách vedení obcí. Přitom až písemná podoba struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Jednak je stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu, jednak jsou definovány podmínky realizace (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, zdroje financí apod.). V neposlední řadě je existence aktuální verze tohoto dokumentu důležitou podmínkou pro čerpání dotací z některých národních zdrojů.

Význam PRO…

  • zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
  • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce a slouží tak k prevenci budoucích sporů, zajišťuje kontinuitu rozvoje;
  • zvyšuje připravenost obcí k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky;
  • je důležitým dokumentem pro čerpání některých dotací z národních zdrojů, v případě evropských dotací může jeho existence přinést vyšší bodové ohodnocení žádosti o dotaci;
  • podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
  • je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
  • je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí);
  • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

více na Národní dotace.cz

Domluvte si konzultaci v kanceláři SORP nebo u vás na obci:

Mgr. Jitka Soldátová, tel.: +420 775 595 600, e-mail: soldatova@sorp.cz

Ing. Dagmar Divišová, tel.: +420 775 929 600, e-mail: tajemnik@sorp.cz