Vláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů. Týká se i obcí na Písecku.

Invazní druhy jsou velkým rizikem pro přírodní ekosystémy i člověka. K zavlékání rostlinných a živočišných druhů mimo oblasti jejich původního rozšíření přitom dochází vlivem lidské činnosti. Opatření Akčního plánu proti šířícím se invazním nepůvodním druhům se budou realizovat v příštích šesti letech společnou aktivitou ministerstev, orgánů státní správy, ale také vědců a odborné i laické veřejnosti.

Akční plán zahrnuje 14 opatření v sedmi tematických okruzích, které zahrnují informovanost, metodickou a odbornou podporu, kontrolní činnost, ekonomické nástroje, legislativní nástroje, monitoring a výzkum.

Akční plán proti šíření invazních druhů (PDF, 937 kB)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila projekt na celostátní sběr dat, který umožní získat podklady o výskytu invazních nepůvodních druhů na území ČR pro jejich systematické odstraňování i zamezení dalšího šíření na konkrétních lokalitách. Díky tomu bude zřejmé, na která místa je potřeba zaměřit pozornost. Povinnost systematicky monitorovat invazní druhy vyplývá z evropského nařízení.

Kontakty na experty:

Ing. Jan Pergl, Ph.D. , Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav Akademie věd ČR, e-mail: pergl@ibot.cas.cz
RNDr. Tomáš Görner, Ph.D., AOPK ČR, tomas.gorner@nature.cz, invaznidruhy@nature.cz, invaznidruhy.nature.cz

INVAZNÍ ROSTLINY