Hlasování valné hromady per rollam

Hlasování valné hromady Svazku obcí regionu Písecko formou per rollam v období 7.12.2020 od 9.00 hod do 10.12.2020 do 20.00 hod.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k jednotlivým bodům/návrhům usnesení vyjádřit, aby byla v souladu s legislativou dodržena práva občanů účastnit se jednání svazku, prostřednictvím emailu na adresu sorp@sorp.cz.

Program/návrhy usnesení valné hromady:

1. Členské příspěvky na rok 2021

Návrh usnesení č. 12/2020: Valná hromada SORP schvaluje členské příspěvky pro rok 2021 v nezměněné výši 6 Kč na obyvatele, splatné v termínu do konce ledna 2021.

2. Návrh rozpočtu svazku na rok 2021

Návrh usnesení č. 13/2020: Valná hromada SORP schvaluje rozpočet svazku na rok 2021 ve výši 14 608 290 Kč v příjmové části a 14 608 290 Kč ve výdajové části.

3. Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 a 2023

Návrh usnesení č. 14/2020: Valná hromada SORP schvaluje střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 a 2023.

4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020

Návrh usnesení č. 15/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o Zprávě o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020.

5. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2020

Návrh usnesení č. 16/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o provedení inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2020.

6. Výpověď obce Borovany z členství ve svazku

Návrh usnesení č. 17/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o výpovědi obce Borovany z členství ve svazku.

Materiály pro hlasování valné hromady – viz Dokumenty.

7. 12. 2020 | Aktuality