Přehled činnosti svazku v roce 2019 aneb Jaký byl rok 2019?

Přehled činnosti svazku v roce 2019 (stav k 20.12.2019):

Zaměstnávání obyvatel obcí na veřejně prospěšné práce (VPP)

Svazek zajišťuje personální, mzdovou a administrativní agendu související se zaměstnáváním pracovníků na VPP v obcích.

V roce 2019 (období duben–prosinec 2019) bylo uzavřeno s Úřadem práce celkem 17 smluv pro 73 zaměstnanců na VPP.

Do VPP jsou (byly) zapojeny v roce 2019 tyto obce: Boudy, Cerhonice, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Křenovice, Lety, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Nerestce, Olešná, Orlík nad Vltavou, Ostrovec, Probulov, Předotice, Putim, Ražice, Skály, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Vlastec, Vrcovice, Záhoří, Bernartice, Božetice, Branice, Chyšky, Jetětice, Kostelec nad Vltavou, Kučeř, Osek, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Zbelítov.

Vedení mzdové agendy související se zaměstnáváním obyvatel obcí na DSO Blanicko-otavského regionu a DSO Zlatý Vrch (především chráněná pracovní místa)

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“ – 19 zaměstnanců v těchto obcích: Číčenice, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Protivín, Putim, Ražice, Skály, Vodňany, Albrechtice nad Vltavou, Kluky, Skočice.

Dobrovolný svazek Blanicko-Otavského regionu – 17 zaměstnanců v těchto obcích: Albrechtice nad Vltavou, Bavorov, Drahonice, Heřmaň, Krajníčko, Putim, Skály, Tálín, Vojníkov, Kluky.

Centrum společných služeb obcí Písecko (CSS)

SORP je zapojen v období 7/2016–12/2019 do projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (zkráceně „Centra společných služeb obcí“)

Do CSS Písecko spadá většina obcí z území ORP Písek (40 obcí), většina ostatních obcí z území SORP spadá pod CSS Milevsko (Svazek obcí Milevsko) a CSS Blanicko-Otavsko (DSO Blanicko-otavského regionu).

Během roku 2019 probíhaly obvyklé činnosti pro obce, např. poradenství a administrativní podpora v oblasti legislativy a chodu obcí, projektové/dotační poradenství, zpracování/administrace žádostí o dotaci, administrace výběrových/zadávacích řízení, příprava společných projektů svazku, výkon pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce a školy atd.

V období 7 – 9/2019 proběhl v rámci prodloužení projektu proběhl průzkum ve 40 obcích v oblasti místní ekonomika/podnikání vč. zpracování seznamu podnikatelů a brownfields v obcích.

Projekty obcí a dalších organizací ve spolupráci se SORP

Přehled zpracovaných žádostí o dotaci za rok 2019

Obec/město Název projektu Poskytovatel dotace/program Stav žádosti
Slabčice Oprava povrchu sportoviště JčK/Podpora sportu Schválena
Křenovice Pořízení dopravního automobilu pro SDH JčK/Investiční dotace pro jednotky SDH obcí JčK Schválena
Čížová Sportoviště Topělec MMR/Podpora obnovy a rozvoje venkova Neschválena
Písek (domovní a bytová správa města) Domovník – preventista MPSV/OP Zaměstnanost (EU fondy) Schválena
DIACEL Písek DIACEL – celoroční aktivity pro děti s diabetem a celiakií JčK/ Podpora mládeže v JčK v rámci koncepce MŠMT Schválena
11. MŠ Písek Hřiště u MŠ Nadace ČEZ Podána
Čížová Parkoviště Čížová MMR/ Podpora obnovy a rozvoje venkova Neschválena
Orlík nad Vltavou Oprava památníku padlých vojáků z 1.světové války MO/ Zachování a obnova historických hodnot Neschválena
Orlík nad Vltavou Zateplení bytových domů Staré Sedlo MMR/IROP (EU fondy)  Schválena
Orlík nad Vltavou Oprava místní komunikace MMR/ Podpora obnovy a rozvoje venkova Schválena
Orlík nad Vltavou Obnova drobných sakrálních staveb MMR/ Podpora obnovy a rozvoje venkova Neschválena
Křenovice Vybavení venkovské prodejny JčK/Podpora venkovských prodejen v JčK  Schválena
Slabčice Demolice objektu č.p. 10 ve Slabčicích (Komunitní centrum) MMR/ Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  Schválena
Písek (městská policie) Asistenti prevence kriminality MPSV/OP Zaměstnanost (EU fondy) Schválena  
DIACEL Písek DIACEL – dia tábory 2019 JčK/Podpora práce s dětmi a mládeží  Schválena
SORP Pasporty, strategie a studie pro Písecko (Pasporty II) MPSV/OP Zaměstnanost (EU fondy)  Podána
Slabčice Provoz Komunitního centra MPSV/MAS Vodňanská ryba/OP Zaměstnanost (EU fondy) Schválena
Písek Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek MŠMT/OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (EU fondy)  Podána
Mišovice Územní plán Mišovice MMR/ Podpora územně plánovacích činností obcí Podána


Přehled administrovaných dotačních projektů za rok 2019

Obec/město Název projektu Poskytovatel dotace/program Popis činnosti
Čížová Vybudování nové kmenové učebny a tělocvičny při ZŠ Čížová MŠMT/Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ administrace projektu
Vlastec Vybudování chodníku v obci Vlastec MMR/ MAS Vodňanská ryba/IROP (EU fondy) administrace projektu
Mirotice Komunitní centrum Mirotice MMR/ MAS Brána Písecka/IROP (EU fondy) administrace projektu
Mirotice Hasičská zbrojnice MV/GŘ HZS/ Investiční dotace pro JSDH obcí administrace projektu
Písek (městská policie) Asistenti prevence kriminality MPSV/OP Zaměstnanost (EU fondy) administrace projektu
Písek (domovní a bytová správa města) Domovník – preventista   MPSV/OP Zaměstnanost (EU fondy) administrace projektu
Křenovice Pořízení dopravního automobilu pro SDH MV/GŘ HZS/ Investiční dotace pro JSDH obcí administrace projektu
Kluky Oprava komunikace MMR/Podpora obnovy a rozvoje venkova administrace projektu (podklady pro RoPD)
SORP Domácí kompostování v obcích na Písecku MŽP/OP Životní prostředí (EU fondy) administrace projektu (závěrečné vyúčtování)
SORP Kontejnery/nádoby na tříděný odpad MŽP/OP Životní prostředí (EU fondy) administrace projektu (závěrečné vyúčtování)
Slabčice Herní prvky Slabčice MMR/Podpora obnovy a rozvoje venkova administrace projektu (závěrečné vyúčtování)
DIACEL Písek Dotace JčK na podporu činnosti – ozdravné pobyty zima / léto 2019 JčK/Podpora práce s dětmi a mládeží administrace projektu (závěrečné vyúčtování)

 

Veřejné zakázky obcí administrované SORP

Přehled administrovaných veřejných zakázek za rok 2019

Obec/město Název veřejné zakázky Druh výběrového/zadávacího řízení
Slabčice TDI na demolici budovy č.p. 10 a výstavbu komunitního centra poptávkové řízení
Slabčice Demolice objektu č.p. 10 ve Slabčicích (Komunitní centrum) veřejná zakázka malého rozsahu
Mirotice Komunitní centrum Mirotice zjednodušené podlimitní řízení
Mirovice TDI pro novostavbu mateřské školy veřejná zakázka malého rozsahu
Mišovice Kanalizace Svučice veřejná zakázka malého rozsahu
Slabčice Komunitní centrum Slabčice zjednodušené podlimitní řízení
Zběšičky Oprava místní komunikace veřejná zakázka malého rozsahu
Minice Oprava vodní nádrže v obci Minice veřejná zakázka malého rozsahu
Křenovice Pořízení dopravního automobilu pro SDH veřejná zakázka malého rozsahu
Mirovice Oprava místních komunikací veřejná zakázka malého rozsahu
Mišovice Pořizovatel územního plánu poptávkové řízení
Mišovice Zpracovatel územního plánu poptávkové řízení

Poradenství a informovanost obcí

Příklady činností:

Fungování volených orgánů obce – např. práva osoby pověřené plnou mocí při jednání vůči orgánům obce, vhodný postup zodpovězení dotazů podaných na zasedání zastupitelstva, platnost zápisu z jednání zastupitelstva

Nakládání s nemovitým majetkem obce – postup zveřejňování záměru pronájmu a schválení nájemní smlouvy, postup při schvalování smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Veřejné zakázky – směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, návrh odpovědi neúspěšným účastníkům VŘ

Vnitřní předpisy obce – organizační řád úřadu, spisový a skartační řád, informační řád, pravidla pro petice a stížnosti, provozní řád hasičské zbrojnice

Poskytování/zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – zpracování/kontrola odpovědí na žádost o poskytnutí informace

Zpracování Programu rozvoje obce Slabčice na období 2020 – 2027

Agenda GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obce a školy

Zajištění pověřence aktuálně (od 1.7.2019) pro 24 organizací, z toho 19 obcí a 5 škol (do 30.6.2019 pro 33 organizací – z toho 26 obcí a 7 škol).

Příklady činností pověřence (od 1.7.2019):

Zpracování zásad pro ochranu osobních údajů obce

Revize postupů týkající se zabezpečení osobních údajů v agendě Czech Point

Konzultace a doporučení vhodného postupu v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů (zveřejňování osobních údajů o majitelích domů v knize o obci, používání kamerového systému při společenské akci v obci, zveřejňování osobních údajů na webových stránkách obce, poskytování osobních údajů žadatelů – fyzických osob při podávání žádosti o prodej obecní nemovitosti atd.)

Společné projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II Písecko)

Hlavní aktivity:

Mezi nejvýznamnější uskutečněné akce patří První minikonference poradenských center, NNO, mateřských a základních škol, která proběhla 6.11.2019 v Praktické škole v Písku. Na akci se představila jak známá poradenská centra, jako pedagogické psychologická poradna, střediska výchovné péče či speciální pedagogická centra, tak probační a mediační služba a méně známá centra rané péče, jako SRP Č.Budějovice, I-MY či APLA, které mohou ihned začít spolupracovat s mateřskými a základními školami a rodinami při řešení některých problémů dětí / pedagogů. Účastníci si vyjasnili pravidla komunikace, vzájemné možnosti a kompetence a předali si vzájemně tipy na „rychlá řešení“ akutních případů.

Úspěšná byla červnová pilotní akce Minifestival čtení, kde žáci třech škol ve skupinách připravili atraktivní prezentace svých oblíbených knih dle žánrů. Zapojeni byli i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami či žáci ohroženi školním neúspěchem. Tako akce bude dále pokračovat, další se připravuje na prosinec 2019.

Na jaře 2019 proběhly výlety mateřských škol do vzdělávacích ekologických center a vzájemné návštěvy a „průvodcování“ školek na Písecku.

V současné době startuje akce ve spolupráci s agenturou Post Bellum – Příběhy našich sousedů, realizovaná v rámci celorepublikové akce Paměť národa. V první půlroční vlně týmy čtyř škol z Písecka budou pod odborným vedením připravovat a natáčet rozhovor s pamětníkem, vyhledávat podklady v archivech, připravovat prezentaci a pak ji technicky dokončí ve studiu Českého rozhlasu. Na jaře pak proběhne závěrečná konference a představení jednotlivých reportáží. Akce může pro další zájemce pokračovat i v dalších letech.

Atraktivní akci připravili členové pracovní skupiny pro matematickou gramotnost – Strategické hry v Domě U Koulí ve spolupráci s DDM Písek. Matikáři s dalšími pedagogy a žáky škol se mají možnost zúčastnit hry s plněním úkolů zaměřených na matematickou gramotnost a logiku s kulisami a „příběhem“ ve stylu čarodějů, superhrdinů a dalších. Hry, které si matikáři vyzkoušeli 7.11.2019, pro školy odstartovaly v druhé polovině listopadu 2019 pro žáky 4. a 5. ročníků.. Pak si tým sestavený z pracovníků škol, DDM a dalších zájemců připraví úkoly a kulisy pro další ročníky.

Řídící výbor MAP II Písecko se sejde 11. 12. 2019. Bude schvalovat upravený seznam investičních a dalších záměrů jednotlivých škol a dalších subjektů, schválený jednotlivými zřizovateli. Dále bude schvalovat Akční plán MAP II na tento školní rok a agregovaný výstup z šetření škol v oblasti plánů potřeb škol a rovných příležitostí a podklad z vnitřní evaluace MAPII. Budou projednány některé změny v členství v ŘV MAP II Písecko ze strany KAP. Veškeré informace a dokumenty jsou k dispozici na https://www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko/.

Výstupy z jednání pracovních skupin:

Všechny pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně. V rámci aktivit pracovních skupin proběhlo kromě přípravy jednotlivých akcí implementace – setkání, vzdělávací akce, konference, výlety, výjezdní semináře atd. – také aktualizace akčního plánu MAP na tento školní rok, probíhá příprava aktualizace celého dokumentu MAP, který bude ŘV MAP II předložen v červnu 2020. Veškeré podklady a organizační zajištění akcí připravuje realizační tým MAP II, který se schází min. 1x měsíčně a průběžně komunikuje elektronicky, telefonicky nebo v užších skupinách.

Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty)

V rámci projektu byly v roce 2019 vyhotoveny pasporty hřbitovů, rybníků, veřejného osvětlení, vodovodní a kanalizační sítě, zeleně, místních komunikací, dopravního značení a dále též plány odpadového hospodářství a generely dopravy a parkování. Celkem vzniklo od zahájení projektu 123 různých dokumentů. Nyní se pracuje už jen na strategických dokumentech pro město Písek, a to Plánu udržitelné zeleně a Plánu udržitelné mobility, které by měly být hotové do konce června 2020.

Obce zapojené do projektu schválily Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku“ a uhradily svůj podíl na financování. Hotové pasporty jsou uveřejňovány na našich webových stránkách https://www.sorp.cz/projekty/pasporty/vytvorene-dokumenty/. V průběhu léta a podzimu byla většina pasportů předána zástupcům obcí, zbývající část bude distribuována v blízké době. Pro funkčnost pasportů je nezbytná jejich průběžná aktualizace.

Zapojené obce: Albrechtice nad Vltavou, Bernartice, Božetice, Branice, Čížová, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Chyšky, Kluky, Milevsko, Mirotice, Myslín, Olešná, Orlík nad Vltavou, Písek, Podolí 1, Protivín, Předotice, Rakovice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Stehlovice, Temešvár, Varvažov, Vráž, Zbelítov, Zhoř, Zvíkovské Podhradí.

Další činnosti:

  • Setkání a školení kronikářů obcí
  • Setkání a školení účetních obcí
  • Příprava žádosti o dotaci a administrace dotace pro svazek z programu JčK Podpora činnosti mikroregionů
  • Průběžně vzdělávání zaměstnanců svazku
  • Provozování webu svazku www.sorp.cz
  • Vydávání zpravodaje 2x ročně
19. 12. 2019 | Aktuality