Průzkum ukáže, jak se lidé v Písku dopravují

Průzkum ukáže, jak se lidé v Písku dopravují

Získaná data budou využita při plánování dopravy

V průběhu letošního května a června proběhne v Písku tzv. průzkum dopravního chování, který odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a pro jaké účely obyvatelé Písku cestují. Průzkum provádí Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou SC&C. Informace získané průzkumem budou využity při sestavování Plánu udržitelné mobility města Písek.

Průběh průzkumu

Tazatelé agentury SC&C osloví 300 náhodně vybraných píseckých domácností, ve kterých se prokáží průkazem agentury SC&C. Pokud bude domácnost s účastí v průzkumu souhlasit, položí tazatel několik jednoduchých otázek, které se týkají samotné domácnosti a jejích členů. Poté se tazatel s domácností dohodne na tzv. rozhodném dni, kdy budou všichni členové domácnosti starší 6 let do speciálního deníku zaznamenávat své cesty. Vyplněné cestovní deníky si tazatel v dohodnutém termínu vyzvedne, zkontroluje a předá odborníkům z Centra dopravního výzkumu k vyhodnocení.

Zjišťované informace

V první řadě budou zjišťovány informace týkající se dopravních prostředků v domácnosti. Tazatelé se budou zajímat o vybavení domácnosti koly či auty, což pomůže stanovit, jakým způsobem se lidé při volbě dopravního prostředku rozhodují. Neméně důležité jsou pak informace o jednotlivých členech domácnosti – kolik jim je let, jaké mají vzdělání a jaké dopravní prostředky mají v rozhodný den k dispozici. Veškeré údaje budou anonymní.

Následně obdrží každý člen domácnosti starší 6 let jednoduchý cestovní deník. Deníky jsou papírové formuláře, které je možno buď vyplnit samostatně, nebo se dohodnout na asistovaném vyplnění po telefonu. Do deníku jsou zaznamenávány všechny cesty, které daný člen domácnosti v rozhodný den podnikl – např. za nákupem, do školy, do práce apod. Pokud některý člen domácnosti zůstane doma, vyznačí i to. Pro každou cestu je pak nutné zaznamenat, kdy a kde začala, kdy a kde skončila. Důležité je také to, jaké dopravní prostředky byly na cestě využity a za jakým účelem byla cesta podniknuta.

Příklady, jak deníky jednoduše vyplnit, domácnosti na místě ukáže tazatel. Návod lze také najít nastránce Plánu udržitelné mobility.

Proč se průzkumu účastnit

Účast v průzkumu není časově příliš náročná, ale informace, které tazatelům domácnosti poskytnou, mají velký význam pro zlepšení dopravy v městě Písku. Pokud budete tazateli osloveni, neodmítejte prosím účast. Zapojením do průzkumu přispějete k efektivnímu plánování dopravy tak, aby lépe odpovídala současným i budoucím potřebám obyvatel. Ovlivníte rozvoj Vaší obce, podpoříte ochranu životního prostředí a zlepšení kvality života nás všech.

Kontaktní osoba k průzkumu za SC&C: Viktorie Kováčová (vkovacova@scac.cz).

6. 5. 2019 | Aktuality, Pasporty