Smělé plány škol se stávají skutečností

Sedm setkání v pracovních skupinách, dva semináře, zhodnocení akčního plánu i ustavující jednání Řídícího výboru mají za sebou od začátku tohoto školního roku organizace zapojené do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (zkráceně MAP II Písecko). Tento projekt 1. září 2018 odstartoval další vlnu podpory spolupráce, komunikace, výměny zkušeností a informací v oblasti vzdělávání. Navazuje tak na předchozí MAP, který Svazek obcí regionu Písecko realizoval v letech 2016 – 2017 a školy a školky od Protivína až po Mirovice a Orlík si zvolily hlavní témata, která budou v období čtyř let řešit.

V září se zástupci škol na pracovním setkání ve Vráži u Písku seznámili s harmonogramem aktivit MAP a ze zástupců pedagogů se začaly vytvářet pracovní skupiny. 14. listopadu proběhlo setkání zástupců škol se zástupci poradenských center. Ti si společně stanovili témata, kterými se bude zabývat pracovní skupina pro rovné příležitosti. Mezi tato témata patří např. vyjasnění rolí a kompetencí mezi institucemi a školami, komunikace s rodiči, výměna informací i ochrana osobních údajů, podpora vytvoření střediska výchovné péče v Písku, řešení témat jako je záškoláctví, práce s cizinci a mnoho dalšího. Mezi členy této skupiny patří zástupci škol, pedagogicko psychologické poradny, Naděje, MěÚ Písek i Agentury pro sociální začleňování.

Zástupci pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost začali plánovat aktivity pro kolegy a žáky ve svých předmětech. Výsledkem je mnoho zajímavých nápadů, které budou žáky motivovat a prohloubí tak jejich zájem o matematiku a literaturu. Učitelé mají zájem zapojit do výuky českého jazyka více dramatickou výchovu, prohloubit spolupráci se základní uměleckou školou např. v rámci ilustrace vlastní povídky, knihy, tvorby komixu. Matikáři se zamýšlejí nad otázkou, jak žákům přiblížit matematiku pro běžný život. Zájem o tento předmět chtějí podpořit např. využíváním netradičních pomůcek nebo zapojením robotiky do výuky. Rodí se také nápad únikové hry, kde žákům vyhrát pomohou právě znalosti z matematiky a logiky.

V rámci programu Poznej svůj region se budou moci mateřské školy vzájemně navštěvovat a organizovat společné akce. Děti si společně s učiteli vyzkouší, jak připravit zajímavý program pro své hosty. Pedagogové také získají nové informace z oblasti polytechniky, ekologické výchovy a vzdělávání. Děti budou mít možnost prezentovat své výtvory na společných akcích. Spolupracovat  budou také pracovníci školníchdružin, organizace zájmového a neformálního vzdělávání a zřizovatelé škol, pro které je důležitá výměna informací a zkušeností a společná koordinace a plánování některých aktivit.  Pracovní skupina pro financování hledá vhodné zdroje financí na záměry a potřeby aktérů MAP II Písecko a informuje je o aktuálních možnostech.

„Je samozřejmé, že všechno není jen růžové a pozitivní. Některé potřeby a záměry škol půjde naplnit jen pomalu, něco se možná nepodaří vůbec. Když už tu ale nějaké možnosti v MAP jsou, je potřeba je co nejlépe využít“, řekla manažerka projektu Taťána Mládková. Místní akční plánování rozvoje vzdělávání probíhá celorepublikově a na Písecku bude trvat do 31. srpna 2022. Bližší informace o projektu naleznete na http://www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko/.

14. 12. 2018 | Aktuality