Svazek obcí regionu Písecko vzdělává zástupce obcí, knihovnice i pracovníky škol

Svazek obcí regionu Písecko uspořádal ve středu 25. května v Seniorském domě v Písku školení starostů obcí z regionu Písecka a Milevska pod vedením právníka Luboše Průši. Hlavním tématem byl nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který nabyde účinnost letos v říjnu.
Zástupci obcí se dozvěděli konkrétní změny v novém zákoně a důsledky pro obce, které hospodaří s veřejnými financemi a zadávání veřejných zakázek se jich tak významně dotýká. Nový zákon by měl přinést zjednodušení zadávání veřejných zakázek a snížení administrativní zátěže, se kterou se obce potýkají.
Díky novému zákonu nově půjde vyloučit dodavatele, který předchozí zakázku, například na stavbu, zkazil nebo nedokončil, a hlásí se do další zakázky na její dostavbu. Zadavatel nemůže v současné vyloučit dodavatele, který se v minulosti neosvědčil. Zadavatel může dále nově v menších zakázkách stanovit, že vyloučí každého, kdo má vůči němu dluhy – například může jít o pokuty za předchozí špatné plnění veřejné zakázky.
Nový zákon o veřejných zakázkách se oproti tomu současnému výrazně posunuje k většímu zohledňování kvality místo dosud preferované nejnižší ceny. V současné době obce velmi často využívají pro hodnocení nabídek kritérium nejnižší nabídkové ceny, což není vždy ideální řešení a jde na úkor kvality provádění veřejných zakázek. Pro obce je hodnocení nabídek podle nejnižší ceny jistější z hlediska případného napadnutí neúspěšných dodavatelů. Příliš nízké ceny dodavatelů, které jsou nižší než náklady na provedení zakázky, s sebou nesou negativní důsledky v podobě horší kvality plnění zakázek.
Zadavatelé nyní dostanou k dispozici kromě nabídkové ceny více dalších kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek. Například se jedná o provozní náklady, hodnocení dopadů nabídky na životní prostředí, sociální hodnotící kritéria – například zapojení nezaměstnaných do plnění zakázky a podobně. Vždy je však třeba jasně dopředu stanovit tato kritéria kvality, aby nemohlo být hodnocení napadnuto námitkami neúspěšných dodavatelů.
Novým prvkem je rovněž možnost zadavatele stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.
Zástupci obcí se také dozvěděli praktické informace a příklady z aktuální praxe veřejných zakázek, prostor byl věnován také konkrétním dotazům zástupců obcí.

Kromě této akce svazek obcí od letošního března uspořádal již pět vzdělávacích akcí pro pracovníky základních a mateřských škol z regionu Písecka i Milevska. V březnu proběhl seminář pro ředitele a ředitelky škol v Lázních Vráž u Písku na téma personalistika v praxi škol za účasti více než padesáti zástupců škol. V dubnu a květnu proběhly praktické semináře pro vedoucí učitelky i učitelky mateřských škol z Písecka zaměřené na prožitkové učení propojené s ukázkou praktických námětů, činností a her pod vedením oblíbené lektorky Hany Švejdové. S velkým ohlasem se setkaly také semináře pro učitelky mateřských i základních škol zaměřené na práci s dětmi se zdravotním a sociálním handicapem v rámci společného vzdělávání, které proběhly v dubnu a květnu.

V prvním červnovém týdnu dále svazek obcí organizuje ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek pro pracovnice městských a obecních knihoven z regionu Písecka i Milevska vzdělávací exkurzi s odborným výkladem a prohlídkou Kláštera ve Zlaté Koruně  a  Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodu. Konkrétně se jedná o návštěvu ojedinělé klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, kde je uloženo více než 70 tisíc knižních titulů včetně vzácných prvotisků a iluminovaných rukopisů, a dále o návštěvu expozice Písemnictví v jižních Čechách a depozitáře Jihočeské vědecké knihovny při klášteru ve Zlaté Koruně.
V pořádání vzdělávacích akcí pro obce, školy a další organizace v regionu hodlá svazek obcí pokračovat i nadále. V letních měsících jsou již naplánovány další čtyři semináře pro učitelky mateřských i základních škol zaměřené na práci s dětmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Na podzim pak proběhnou školení pro účetní obcí, kronikáře obcí a další vzdělávací akce pro učitelky škol.

Fotodokumentace – seminář pro zástupce obcí 25.5.2016

IMG_3197

IMG_3198

 

 

30. 5. 2016 | Aktuality