Vláda schválila novelu vodního zákona. Havárie prioritně řeší HZS a následné možné převzetí ČIŽP

Likvidace havárií na řekách řeší v první řadě HZS

Stávající vodní zákon, ani zákon o integrovaném záchranném systému nestanovují přesný postup řešení významných havárií. Havarijní novela vodního zákona proto legislativně ukotvuje současný faktický stav – Hasičský záchranný sbor ČR je do zásahu při havárii zapojen a často je na místě jako první. Novela se zaměřuje především na zlepšení koordinace zasahujících orgánů, urychlení spolupráce při zásahu, minimalizaci dopadů škodlivých následků havárií. Zároveň napravuje dosavadní nejasnosti, zejména ve rozdělení kompetencí všech složek, podílejících se na řešení havárií, a to i v případě havárií přesahujících území několika obcí nebo krajů. Novela například jasněji vymezuje kompetence mezi HZS a vodoprávní úřady. Role Hasičského záchranného sboru ČR spočívá v provedení bezprostředního zásahu, jehož účelem je zastavit šíření havárie, tedy bezprostředních tzv. záchranných a likvidačních prací. Vodoprávní úřad řídí další činnosti. Tedy takové, které jdou nad rámec záchranných a likvidačních prací a souvisejí se zneškodňováním havárie. Například koordinaci odběru vzorků, ukládání sanačních opatření a dalších aktivit při tzv. zneškodňování havárie. Novela nově zavádí i kompetenci ČIŽP, jež může převzít od vodoprávního úřadu řízení prací při zneškodňování havárie a šetření příčin havárie, v případě že ji lze řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí.

Podrobnosti ohledně jednotlivých kroků, jejich zpřesnění a koordinace všech zapojených subjektů budou uvedeny v prováděcích předpisech (např. v novele tzv. havarijní vyhlášky č. 450/2005 Sb.) a také v doprovodném metodickém pokynu k havarijní novele vodního zákona a k havarijní vyhlášce, který MŽP plánuje vydat současně s těmito novelizovanými právními předpisy.

Havarijní novela

· zavádí povinnost kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod pro významné znečišťovatele

· zavádí evidenci a digitalizaci všech výpustí do vod povrchových

· zavádí zřízení samostatného Registru výpustí odpadních vod v rámci informačního systému veřejné správy

· zpřesňuje pojem havárie

· upřesňuje ohlašovací povinnosti při havárii

· staví najisto, že řízení záchranných a likvidačních prací při havárii přísluší Hasičskému záchrannému sboru ČR

· rozlišuje šetření příčin havárie a likvidaci jejích následků (tj. řízení prací při jejím zneškodňování)

· upřesňuje mechanismus poskytování peněžních prostředků ze zvláštního účtu příslušného kraje

· jasně vymezuje příslušnost krajských úřadů k řešení havárií, které přesahují hranice správního obvodu obce či jednoho kraje

· u vybraných vodních děl znovuzavádí možnost schvalování jejich provozních řádů vodoprávními úřady

· zvyšuje sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod s nebezpečnými látkami

více na…

https://www.mzp.cz/cz/news_20230927_Voda-se-docka-vyssi-ochrany-Havarijni-novelu-schvalila-vlada

9. 10. 2023 | Aktuality, Nezařazené