MAP Písecko

Spolupráce ve vzdělávání na Písecku

logo opvvv

Motto: „Společně tu na Písecku zkvalitníme školu děcku!“  

Vize: „Vzdělávání na Písecku všechny baví“

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020

Základní informace o projektu

Stručný obsah

Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek (dále SO ORP Písek). Za tímto účelem bude      v partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) Písecka pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Cíle projektu

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění – jednotlivé projekty v akčním plánu, společné investiční záměry. Zapracování záměrů škol do MAP přispěje ke snazší cestě v získání finanční podpory na jejich realizaci.

Období realizace: 1. 2016 – 30. 6. 2017

Organizační zajištění

Realizátor  projektu: Svazek obcí regionu Písecko.

Finančně podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 Hlavní aktivity projektu

  • Akční plánování (rozvoj partnerství, dohoda o prioritách v oblasti vzdělávání, akční plánování – konkrétní záměry škol, budování znalostních kapacit – vzdělávání)
  • Evaluace
  • Řízení MAP
  • Řízení projektu

Hlavní témata

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • …a další nepovinná témata dle konkrétních potřeb  v území

Kontakt

Svazek obcí regionu Písecko (SORP)

Ing. Taťána Mládková (manažerka projektu)

tel. 775039600

email: mladkova@sorp.cz

Mapa území

leták map vyřízlý