Realizační tým projektu

Realizační tým projektu

Seznam členů realizačního týmu MAP II Písecko je přiložen jako příloha. 

Realizační tým je rozdělen na administrativní tým a odborný tým, který tvoří realizační tým MAP (RT MAP) a realizační tým Implementace (RT Implementace).

Realizační tým administrativní

Projektový management zajišťuje skupina pracovníků, kteří již mají dostatečné zkušenosti s realizací projektů. Svými činnostmi pokrývají všechny úrovně řízení projektu a zajišťují veškeré činnosti související s administrací projektu.

Administrativní tým je zodpovědný zejména za:

 • koordinaci projektových aktivit,
 • organizační a provozní stránku projektu,
 • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků,
 • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, aktérům a jednotlivým pracovníkům projektu).

Složení administrativního týmu:

– hlavní manažer projektu,

– administrátor projektu,

– finanční manažer,

– mzdová účetní.

Realizační tým MAP

Tato část týmu je zodpovědná za realizaci povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP. V  týmu jsou zapojeni pracovníci, kteří mají zkušenosti se strategickým a akčním plánováním a zkušenosti se zapojením dotčené veřejnosti do procesů strategického a akčního plánování. Dále jsou zapojeni pracovníci se zkušenostmi v oblasti vzdělávací politiky a z prostředí pro vzdělávání dětí do 15 let. V týmu má být začleněn 1 určený pracovník z každé MŠ a ZŠ zapojené do MAP (dle RED IZO), a to v rámci povinné podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování (na pozici analytik).

Realizační tým MAP zajišťuje realizaci projektu v souladu s postupy MAP II, jedná se zejména o tyto činnosti:

 •   podpora činnosti Řídícího výboru a PS,
 •  příprava a naplňování komunikačního plánu,
 •   monitorování průběhu realizace klíčových aktivit,
 •  zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv,
 •  spolupráce s odborným garantem MAP,
 •  zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,
 •  účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
 •  přenos výstupů mezi jednotlivými články organizační struktury MAP,
 •  facilitace v území prostřednictvím facilitátora/mediátora,
 •  podpora škol v plánování.

Složení Realizačního týmu MAP:

– manažer RT MAP,

– metodik a facilitátor,

– koordinátor MAP – zpracovatel analýz a strategií,

– koordinátor spádovosti škol,

– analytici,

– odborní konzultanti /experti MAP,

– vedoucí pracovních skupin.

Realizační tým Implementace

Tato část realizačního týmu je zodpovědná za realizaci plánovaných implementačních aktivit, popsaných v aktivitě 4. Implementace.

Složení Realizačního týmu Implementace

– manažer RT Imlementace,

– lektoři.

Hlavní manažer řídí administrativní tým, RT MAP i RT Implementace a zajišťuje propojení jejich činnosti. Zástupci RT MAP a zástupce RT Implementace se schází na pravidelných pracovních poradách, které svolává a řídí hlavní manažer.

Kontakt

Svazek obcí regionu Písecko (SORP)

Ing. Taťána Mládková (manažerka projektu)                  Mgr. Jitka Soldátová

tel.: 775 039 600                                                                    tel.: 775 595 600

email: mladkova@sorp.cz                                                   email: soldatova@sorp.cz

www.sorp.cz/projekty