Pracovní skupiny

Informace k činnosti pracovních skupin MAP II

Níže uvedené aktivity vycházejí ze závazného dokumentu MŠMT – Postupy MAP II a z popisu aktivit dle žádosti o finanční podporu projektu MAP II na Písecku. Činnost a výstupy pracovních skupin jsou povinnými podaktivitami projektu.

Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity:

Aktivita  1 – Řízení projektu

Aktivita  2 – Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita  3 – Evaluace a monitoring MAP

Aktivita  4 – Implementace

Činnost pracovních skupin je součástí klíčové aktivity 2 – Rozvoj a aktualizace MAP.

Podaktivita 2.3 – Pracovní skupina pro financování

Bude vytvořena pracovní skupina pro financování, která bude mít cca 5 členů. Pracovní skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Bude identifikovat finanční zdroje a navrhovat, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do akčních plánů. Dle potřeby se bude zabývat i dalšími tématy (prioritizace investičních záměrů, nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů). Dle možností a aktuální potřeby se pracovní skupina bude zabývat podporou škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu (právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU), aby se snížila administrativní zátěž vedení škol. Pracovní skupina bude připravovat podklady pro rozhodování řídícího výboru, pro její činnost bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování Řídícímu výboru (ŘV MAP). Činnost pracovní skupiny bude koordinovat její vedoucí. Bude organizovat setkávání, ve spolupráci s dalšími členy Realizačního týmu (RT MAP) bude připravovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracovávat výstupy atd. Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy.

Podaktivita 2.4 – Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Budou sestaveny dvě pracovní skupiny pro rozvoj základních gramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka. Obsahem jejich práce bude především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 2.8 – Místní akční plánování. Jedna pracovní skupina bude zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, druhá na podporu matematické gramotnosti. Součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou gramotností a rozvojem potenciálu každého žáka.  Pracovní skupiny budou spolupracovat s PS pro financování a budou reflektovat výstupy dalších, jinak tematicky zaměřených PS. Budou se zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, případně ze škol, které jsou zapojeny do realizace systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Dále je práce této pracovní skupiny zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách  a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka.

Každá skupina bude mít cca 5 členů. Ti budou vybráni z diskusních skupin MAP I a budou doplněni o další odborníky na dané oblasti (ČG /MG). Každá pracovní skupina bude mít vedoucího člena, který bude organizovat činnost skupiny a ve spolupráci s dalšími členy RT MAP bude zajišťovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracování výstupů atd. Vedoucí pracovních skupin budou komunikovat se členy RT Implementace (propojenost plánování/realizace aktivit akčního plánu). V každé pracovní skupině bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. Jako konzultanti budou na jednání pracovních skupin přizváni odborníci na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Každá pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy.

Podaktivita 2.5 – Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Bude vytvořena pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. Její činnost bude zaměřena zejména na vzájemné vzdělávání, na přenos zkušeností a informací, na odborně vedenou diskuzi o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 – Místní akční plánování.  Vytvoří popis stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit spolupráce a aktivit škol, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Bude posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Do činnosti této PS lze také zařadit iniciování a podporu spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. 

Skupina bude mít cca 6 členů. Ti budou vybráni z diskusních skupin MAP I, které byly sestaveny z ředitelů ZŠ, ředitelek MŠ, zástupců obcí (zřizovatelé škol) a zástupců organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Dále bude skupina doplněna o pracovníka poradenského zařízení, (případně další odborníky) a zástupce rodičů. Cílem bude zapojit i zástupce dalších institucí a organizací ze vzdělávacího, sociálního a zdravotního systému (organizací neformálního vzdělávání, poskytovatele sociálních s doprovodných služeb,  OSPOD atd).

Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy. Činnost  skupiny bude koordinovat její vedoucí. Bude organizovat setkávání, ve spolupráci s dalšími členy RT MAP bude připravovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracovávat výstupy atd.

Podaktivita 2.6 – Pracovní skupiny pro další témata

V rámci MAP II Písecko se jedná o PS základní školy a PS mateřské školy. Činnost těchto pracovních skupin naváže na činnost diskusních skupin z MAP I. Cílem je udržet a dále rozvinout partnerství mezi školami, zajistit přenos informací a vytvořit platformu pro předávání příkladů dobré praxe. Skupiny se budou aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 – Místní akční plánování.  Zaměří se zejména na řešení témat, které nebudou projednávány v PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a v PS pro rozvoj matematické gramotnosti (tzn. na doporučená, volitelná a doplněná opatření dle Strategického rámce MAP SO ORP Písek). Při jejich činnosti bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání. Skupiny se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory. Budou spolupracovat s PS pro financování. Skupiny  se zapojí do monitoringu plnění aktivit prvního akčního plánu (vztahujícím se k  opatřením, která budou řešit) a budou připravovat návrhy aktivit do aktualizovaných plánů. Činnost pracovních skupin bude také provázána s podaktivitou 2.7 Podpora škol v plánování (výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe).