MAP II Písecko

Další spolupráce ve vzdělávání na Písecku

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II“

 Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590

MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ? MAPOVÁNÍ? PRACOVNÍ SKUPINY? KDE SE TO VZALO?

Kde se to vzalo?

Projekt MAP II Písecko, spolufinancovaný Evropskou unií, navazuje na Místní akční plán rozvoje vzdělávání realizovaný v letech 2016 – 2017 Svazkem obcí regionu Písecko. Jeho cílem je udržet a dále rozvíjet a prohlubovat zahájenou spolupráci a komunikaci účastníků MAP na Písecku – škol, NNO, dalších organizací zabývajících se prací s dětmi a žáky do 15 let –  a podporovat tak systémové zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Místní akční plánování probíhá s různou intenzitou v celé České republice téměř v každém ORP a v Praze.

Tolik dle příruček, a co v praxi?

V partnerství MAP byl vytvořen strategický dokument – místní akční plán vzdělávání Písecka – pro řešení místně specifických problémů, který je nadále v pracovních skupinách a dle výstupů z jednotlivých akcí a aktivit aktualizován a doplňován. Ten je dostupný na https://www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko/dokumenty-map-ii/  . Zároveň je sledována a hodnocena jeho realizace.

Co se teď děje a kam to povede?

Při zpracování žádosti o podporu projektu MAP II Písecko, který začal 1.9.2018 a skončí 31.8.2022 (a snad bude i dále pokračovat dalším MAP III),  byly stanoveny MŠMT povinné aktivity – tedy „mapování“ – aktualizace strategického dokumentu, práce s analytiky ve školách při zpracování Plánů potřeb škol, ustanovení a činnost pracovních skupin. Dále byly ve spolupráci se školami a dalšími aktéry MAP dohodnuty oblasti, kterými by se měl MAP II hlouběji zabývat a realizovat v této oblasti tzv. aktivity spolupráce. Část MAPu, která se zabývá právě realizací různých aktivit spolupráce, vzdělávacích akcí, konferencí, her apod. je nazývána Implementace.

Oblasti, na které se MAP II v Implementaci zaměřuje, jsou:

– problematika rovných příležitostí a spolupráce škol a poradenských center, zintenzivnění spolupráce, vzájemná výměna informací, pravidelná setkání, zmapování, kdo v našem regionu působí a s čím se na něj můžeme obrátit,

– problematika EVVO a tématu poznej svůj region, se zaměřením zejména na předškolní vzdělávání – kde bydlím, kde bydlí moji kamarádi, co je v okolí za prima místa (a nemusí to být jen Selibov, Makov a Kovářov – a jiné „-ovy“),

čtenářská gramotnost – zejména sdílení, podpora atraktivity „knihy“, „jak vzniká kniha“, co mám číst, co mě bude bavit, jak to mám sdělit, jak mám vést rozhovor, abych se něco dozvěděl (a pak to nezapomněl), práce s informacemi atp.,

matematická gramotnost, jak zatraktivnit matematiku, její využití praxi, kde všude kolem nás je matematika, k čemu je mi Pythagorova věta a matika vůbec, aktivní zapojení žáků do přípravy vzdělávacích aktivit, slovních úloh, jak zmenšit bariéru mezi pedagogy a žáky, jak mluvit společným jazykem – např. využití matematiky při práci s různými mobilními aplikacemi apod.,

digitální vzdělávání, využití IT ve výuce, zatraktivnění výuky a zjednodušení práce, ale zejména zvládnutí základní práce s PC / notebookem / interaktivní tabulí – vším, co je ve škole / doma / na poště….

Cílem je intenzivní spolupráce škol a dalších aktérů MAP, výměna informací, zkušeností, sdílení dobré praxe, nezapomenout na to, že nás, pedagogy, rodiče, děti i žáky by to mělo zajímat a bavit!! J

A co konkrétně?

Proto v rámci MAP po dohodě v rámci pracovních skupin organizujeme akce, jako jsou:

  • Minifestival čtení ve spolupráci s čtenářskými kluby a Městskou knihovnou Písek, kde si žáci vzájemně prezentují a představují své oblíbené knížky k různým tématům (skvělý byl v červnu 2019 a připravujeme další na 12.12.2019),
  • setkání poradenských center, neziskových organizací, mateřských a základních škol, ujasnění si vzájemných možností spolupráce, úkolů, vazeb a získání nových kontaktů, které proběhlo 6.11.2019 v Praktické škole v Písku a další se připravují,
  • výlety mateřských škol a vzdělávacích ekologických center a vzájemné návštěvy a „průvodcování“ školek na Písecku, připravujeme katalog atraktivních míst v okolí jednotlivých MŠ a společné výstavy a setkání, výlety směřujeme spíše na jarní měsíce,
  • společně s agenturou Post Bellum podporujeme zapojení škol do akce Paměti našich sousedů v rámci Paměti národa, kdy žáci pracují s pamětníky, připravují a natáčejí rozhovory a mají možnost je ve studiu zpracovat a pak prezentovat, akce startuje v listopadu 2019,
  • akční matikáři v pracovní skupině ve spolupráci s DDM Písek přišli se šíleným nápadem udělat pro pedagogy a hlavně žáky ZŠ strategickou hru v domě U Koulí v Písku, kterou si učitelé na sobě sami vyzkoušeli 7.11.2019. Více informací se dozvíte na webu sorp.cz a na webových stránkách DDM Písek,
  • máme také pro školy např. „ajťáka na telefon“ a připravujeme akce pro zlepšení digitálních gramotností nejen žáků, ale i pedagogů J,
  • další vzdělávací akce, workshopy, setkání dle podnětů z pracovních skupin i jiných „MAPů“ – viz Kalendář akcí, který cca každý měsíc aktualizujeme na https://www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko/akce-map-ii/ ,

….a ještě nerozumím…..

S jakýmikoli dotazy, připomínkami, nápady, náměty, žádostmi o podklady, informace, atd. atd. se s chutí a bez ostychu obracejte na členky realizačního týmu projektu – Jitku Soldátovou a Taťánu Mládkovou. Sídlíme na Velkém náměstí 1 ve druhém patře a často jsme také v terénu, takže pište a volejte: soldatova@sorp.cz, 775595600 a mladkova@sorp.cz, 775039600 ….a koukněte na https://www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko/ a na náš facebook .