Řídící výbor MAP II

Pozvánka na jednání ŘV 17.6.2020

Řídící výbor MAP II Písecko

Řídící výbor (ŘV) je vrcholným rozhodovacím orgánem MAP. Jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvoje, aktualizací a schvalováním MAP. ŘV si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování schválené ve Statutu a Jednacím řádu ŘV MAP II Písecko.

ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II Písecko. Složení ŘV MAP II Písecko:

 • zástupce realizátora projektu MAP – předseda Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko
 • zástupce zřizovatelů škol
 • zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
 • zástupce vedení škol, učitelů
 • zástupce základních uměleckých škol
 • zástupce školních družin a školních klubů
 • zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání
 • zástupce rodičů
 • zástupce MAS působících na území MAP
 • zástupce ORP
 • zástupce KAP
 • zástupce Agentury pro sociální začleňování
 • zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
 • další zástupci (zaměstnavatelé v daném území)

Řídící výbor MAP II Písecko:

 • ŘV koordinuje proces MAP na území SO ORP Písek,
 • připomínkuje a schvaluje výstupy z pracovních skupin,
 • projednává a schvaluje plnění jednotlivých aktivit projektu,
 • pověřuje odpovědností členy realizačního týmu projektu za přenos informací mezi řídícím výborem a  pracovními skupinami,
 • schvaluje úpravy a změny Statutu ŘV,
 • předkládá výsledné dokumenty ke schválení Radě regionu SORP a na vědomí samosprávě města Písek,
 • je konečným článkem pro ukončení procesu projektu a jeho naplnění.

Kompetence ŘV odpovídají pozici tohoto kolektivního orgánu. Fakt, že někteří členové ŘV jsou zároveň členy pracovních skupin, zastoupení lokálních partnerů, odborníků, zástupců cílových skupin a dalších aktérů umožňuje efektivní komunikaci v rámci organizační struktury MAP II Písecko a dosahování konsenzu při jednání. Složení ŘV MAP II Písecko a realizačního týmu MAP II Písecko zaručuje odpovídající průběh procesů po odborné stránce.